Apocatastasis
Acrylic on canvas, 2012

 

Exogenicus detail
Exogenicus detail
Insomnia